top of page

Tue, Mar 30

|

Instagram

Body expansion in cyberspace بسط یافتگی بدن در فضای مجازی

این ایده برگرفته از یک مطالعات بینارشته ای میان علوم اعصاب و تئاتر است که با اقتباس از نمایشنامه "هملت ماشین" اثر هاینر مولر به تقابل میان بازیگر و واقعیت مجازی پرداخته و با همکاری آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز ایران با 12 بازیگر که همگی مرد هستند و تجربه ای از واقعیت مجازی ندارند اجرا خواهد شد

Registration is Closed
See other events
Body expansion in cyberspace بسط یافتگی بدن در فضای مجازی

Time & Location

Mar 30, 2021, 8:30 AM – 10:00 AM EDT

Instagram

About the Event

Speaker: Faeze Shahoseiny

Location: Tehran, Iran

Date: Tuesday, March 30th, 17:00 pm - 18:30 pm IRSDT | 08:30 am EDT | 05:30 am PDT | 14:30 CEST

Event Access: Instagram

این ایده برگرفته از یک مطالعات بینارشته ای میان علوم اعصاب و تئاتر است که با اقتباس از نمایشنامه "هملت ماشین" اثر هاینر مولر به تقابل میان بازیگر و واقعیت مجازی پرداخته و با همکاری آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز ایران با 12 بازیگر که همگی مرد هستند و تجربه ای از واقعیت مجازی ندارند اجرا خواهد شد, تاکید بر جنسیت یکسان برای این است که داده های بدست آمده پس از این مدت در مقیاس و آمارگیری مناسبی برای رسیدن به داده های علمی قرار گیرند و بتوان تاثیر واقعیت مجازی بر مولفه های شناختی بازیگر و مخاطب را نیز سنجید.

اشاره به این نکته لازم به ذکر است که این پروژه حاصل یک سال تحقیق و بررسی بوده و نتایج حاصل از آن پس از ثبت و بررسی های تحلیلی به عنوان یک پژوهش دانش بنیاد در مطالعات اجرا با مفهومی از تجربه بدنی بازیگر و مخاطب به واسطه ی واقعیت مجازی "vr" و دستگاه ثبت فعالیت الکتریکی مغز "EEG"(در مدیومی هم ارز با بدن)، در اختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

Language: Farsi

Share This Event

bottom of page