Sun, Apr 11 | Instagram

Body expansion in cyberspace

بسط یافتگی بدن در فضای مجازی این ایده برگرفته از یک مطالعات بینارشته ای میان علوم اعصاب و تئاتر است که با اقتباس از نمایشنامه "هملت ماشین" اثر هاینر مولر به تقابل میان بازیگر و واقعیت مجازی پرداخته و با همکاری آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز ایران با 12 بازیگر که همگی مرد هستند و تجربه ای از واقعیت م
Registration is Closed
Body expansion in cyberspace

Time & Location

Apr 11, 9:08 AM – 9:30 AM EDT
Instagram

About the Event

Platform: Instagram

Faeze Shahoseiny

Tehran, Iran

8:30am EDT

این ایده برگرفته از یک مطالعات بینارشته ای میان علوم اعصاب و تئاتر است که با اقتباس از نمایشنامه "هملت ماشین" اثر هاینر مولر به تقابل میان بازیگر و واقعیت مجازی پرداخته و با همکاری آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز ایران با 12 بازیگر که همگی مرد هستند و تجربه ای از واقعیت مجازی ندارند اجرا خواهد شد, تاکید بر جنسیت یکسان برای این است که داده های بدست آمده پس از این مدت در مقیاس و آمارگیری مناسبی برای رسیدن به داده های علمی قرار گیرند و بتوان تاثیر واقعیت مجازی بر مولفه های شناختی بازیگر و مخاطب را نیز سنجید. اشاره به این نکته لازم به ذکر است که این پروژه حاصل یک سال تحقیق و بررسی بوده و نتایج حاصل از آن پس از ثبت و بررسی های تحلیلی به عنوان یک پژوهش دانش بنیاد در مطالعات اجرا با مفهومی از تجربه بدنی بازیگر و مخاطب به  واسطه ی واقعیت مجازی "vr" و دستگاه ثبت فعالیت الکتریکی مغز "EEG"(در مدیومی هم ارز با بدن)، در اختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

Registration is Closed

Share This Event